...

Köpvillkor

Alla priser på hemsidan är efter grön teknik om inget annat anges. Du som köpare är ansvarig för att den som beställer också är berättigad grön teknik. Om hela eller delar av beloppet i efterhand nekas är du som kund skyldig att betala även skatteverkets nekade del till Skåne el & nätverks AB.

För att laddaren och lastbalanseringen ska kunna ge full funktionalitet krävs oftast tillgång till internet. Det är olika för olika produkter om det är mobilt bredband, wifi eller nätverkskabel. Du som kund ansvarar för att vår produkt får den internetförbindelse som krävs och att den är tillräckligt snabb och stabil. Wifi är vanligast att vi använder utöver mobilt bredband som ingår i vissa av laddarna. Wifi är också det som oftast har dålig täckning till framförallt lastbalanseringen som kan vara långt bort från där du normalt brukar vilja ha snabbt och stabilt internet. 

3 års reklamationsrätt enligt konsumentklöpslagen. 

Laddboxinstallationer i hela Skåne 

Standard installation 16A 3-fas installation med max effekt upp till 11 kw

  • Montering av laddbox på vägg.
  • Installation av 16A 3-fast personskyddsbrytare i befintlig elcentral.
  • 10 meter trefaskabel mellan elcentral/undercentral och laddbox.

Bokade installationer kan avbokas eller ombokas utan extra kostnader upp till 96 timmar innan bokad tid. Avbokade eller ombokade installationstider med mindre än 96 timmars framförhållning debiteras 1000 kr. 

 

Villkor för Grön Teknik-avdrag 

Kunden har möjlighet att utnyttja skattereduktion för Grön Teknik enligt kapitel 67 i Inkomstskattelagen, kallad grön teknik, för det aktuella uppdraget. 

Gemensam Bedömning 

Parterna är överens om att arbeten och material är av den art att de omfattas av reglerna för Grön Teknik. 

Fakturamodellen 

Enligt fakturamodellen ska beställaren (kunden) faktureras hela beloppet för arbete, material och övriga kostnader. Kunden betalar beloppet minskat med ett belopp motsvarande 20% (för solceller) eller 50% (för laddbox och batteri) av kostnaden för arbete och material inklusive moms, dock högst 50 000 kr. Övriga kostnader ska beräknas enligt schablon till 3% av totalkostnaden, för vilka inget skatteavdrag för Grön Teknik ges. Parterna är överens om att använda fakturamodellen för uppdraget. 

Fastighetsägarens Försäkran 

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare av angiven fastighet/bostadsrätt eller har äganderätt samt att installationen hänför sig till hushållet för beställaren eller dennes förälder. 

Uppgiftslämnande 

För att nyttja Grön Teknik-avdrag kräver skattemyndigheten fastighetsbeteckning för den fastighet som ägs av kunden. Det är kundens skyldighet att inkomma med dessa uppgifter till Skåne El & Nätverk AB inom 15 dagar från beställningstillfället. Om detta inte sker, trots påminnelser från Skåne El & Nätverk AB, har Skåne El & Nätverk AB rätt att debitera även det avdragna Grön Teknik-avdraget i sin helhet på en separat faktura. 

Specifikation på Fakturan 

Skåne El & Nätverk AB ska på fakturan särskilt redovisa arbetskostnad, material och övriga kostnader. 

Skatteverkets Beslut 

Om Skatteverket inte medger – helt eller delvis – utbetalning av sökt skattereduktion för Grön Teknik, har Skåne El & Nätverk AB rätt att omgående fakturera kunden för återstående del av totalkostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska ske till Skåne El & Nätverk AB inom femton dagar från faktureringen. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag Skåne El & Nätverk AB begärde utbetalning från Skatteverket. 

För mer information om villkoren för Grön Teknik-avdrag, besök Skatteverkets webbplats här. 

Villkor för ROT-avdrag 

Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås. 

För mer information om villkoren för ROT-avdrag, besök Skatteverkets webbplats här. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.